LCA ja EPD

Kasvav huvi keskkonnateemade vastu on loomas ka uut turgu tõeliselt keskkonnasäästlikele toodetele ja teenustele. See uus majanduslik näitaja seisneb mitmesuguste vahendite kasutuselevõtmises, mis võimaldavad mõõta ja kontrollida mõju keskkonnale.

Mater-Bi® toodete toorainetarnija Novamont jaoks on alati olnud oluliseks olelusringi hindamine (LCA), ja toote keskkonnadeklaratsioon (EPD). Neid tegureid peetakse strateegiliseks biolagunevate plastmasspolümeeride kasutamise tegelike keskkonnamõjude kontrollimisel.

LCA – Life Cycle Analysis ehk olelusringi hindamine

Olelusringi hindamine on tootmisprotsesside, toodete ja teenuste analüüsimise meetod, mis soosib süsteemide uurimist globaalsest vaatepunktist. Ainus viis tootmissüsteemide täielikuks uurimiseks on kontrollida samm-sammult nende jõudlust ehk tooraine poolt läbitud teekonda kogu ümbertöötluse ja transpordiprotsessi vältel kuni lõpliku töötluseni. Sellise lähenemise nimeks on ’’hällist hauani’’.

Toote olelustsükli hindamise ülesandeks on tuvastada tootmisprotsessid, millel on kõige suurem mõju keskkonnale ja näidata ära võimalused olukorra parandamiseks, et tagada maksimaalset positiivset mõju keskkonnale ja muuta negatiivne mõju minimaalseks.

EPD – toote keskkonnadeklaratsioon

EPD on oluline vabatahtlik instrument nende ettevõtete kvalifitseerimiseks, mis kavatsevad aktiivselt keskkonnakaitses osaleda. EPD võimaldab edastada toote mõju keskkonnale nii objektiivselt kui ka läbipaistvalt.

EDP kasutuse tagamise ja kaitsmise seisukohalt on olulisteks elementideks kvalifitseeritud ja ametliku juhtorgani tunnustatud reeglid ning usaldusväärne valideerimissüsteem. Viimastel aastatel on olelusringi hõlmava mõtteviisi (LCT) kontseptsioonist saanud oluline element toote või teenuse keskkonnamõju hindamisel. LCT on fundamentaalne kultuuriline lähenemine, kuna võtab arvesse tervet tooteahelat ja teeb kindlaks vajalikud parandused ja uuendused. Tooraine tarnimise, tootmise, kasutamise ja olelusringi lõpu hindamine samas kontekstis kujutab endast tohutut potentsiaali paljudele toodetele, sealhulgas plastikule, kuna võimaldab valmistada tooteid, mis on tugevalt integreeritud nii regiooni tootmissüsteemi kui ka kasutuslaadi ja harjumustesse, pakkudes suuri arenguvõimalusi. Tootmiskoha lähedalt pärinev tooraine või olelusringi lõpp, mis võimaldab jäätmete maksimaalset kogumist ja ümbertöötlust, on lihtsad ent konkreetsed ja koguseliselt mõõdetavad pideva täiustamise ja jätkusuutlikkuse tagamise elemendid.

Olelusringi hindamine (LCA) on ‘’Olelusringi hõlmava mõtteviisi’’ rakendamise peamine vahend. Tegemist on objektiivse meetodiga, mis võimaldab mõõta ja kvantifitseerida energianäitajaid, keskkonnamõjusid ja toote/protsessi/tegevuse potentsiaalset mõju terve olelustsükli jooksul alates tooraine hankimisest kuni olelustsükli lõpuni (’’hällist hauani’’). See tehnika, mille puhul peetakse kõiki tootmisprotsessi etappe omavahel seotuks ja vastastikuses sõltuvuses olevaks, võimaldab mõõta kumulatiivseid keskkonnamõjusid. Rahvusvahelisel tasemel reguleeritakse olelusringi hindamist (LCA) ISO 14040 ja ISO 14044 standarditega.

Novamont on kasutanud LCA metodoloogiat aastast 1998 ja oli üks esimesi ettevõtteid Itaalias, mis seda kasutama hakkas. Erinevate Mater-Bi® toodete igat olelustsükli faasi uuritakse, mõõdetakse ja võimalusel ka täiustatakse, kasutades ökodisaini kriteeriumeid, parandades tootmisruumide ja -protsesside tõhusust ning kasutades tõeliselt keskkonnasäästlikke tooraine hankimise protsesse.